Inschrijvingsbeleid van de school

De inschrijvingen gebeuren ten vroegste vanaf 1 maart van het voorafgaande schooljaar.
Van 1 maart tot en met 15 maart wordt er voorrang gegeven aan de broers of zussen van de reeds ingeschreven leerlingenen aan de kinderen van het personeel.
Na deze datum kan iedereen inschrijven.
Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogische project van de school. De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.
Alle kleuters en leerlingen worden op datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Ze worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie.
Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.

Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. (inschrijving onder ontbindende voorwaarden).

Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken.

Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met :

  • De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school ;
  • De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit ;
  • Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg ;
  • De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs ;
  • Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.

Wanneer de opschortende voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het kind weigeren. De beslissing wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd.

Die weigering wordt ook aan de voorzitter van het LOP gemeld. De bemiddelingscel van het LOP neemt automatisch contact op met de ouders.

Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de bemiddeling door het LOP kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie voor Leerlingenrechten.


Vrije Basisschool Sint Pieter Adinkerke - De Panne
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. • 058 415025 • 0496 503465

Site ontwerp en onderhoud door Bytehawk www.bytehawk.net