Getuigschriften basisonderwijs

Het schoolbestuur kan na beslissing van de klassenraad een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan de regelmatige leerling uit het gewoon onderwijs. Een regelmatige leerling is slechts in één school ingeschreven en moet deelnemen aan de onderwijs-activiteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd, tenzij zijn afwezigheid gewettigd is.

De klassenraad oordeelt of een leerling in voldoende mate die doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, heeft bereikt om een getuigschrift te bekomen.

De beslissing is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling.


Elke leerling krijgt op het einde van het basisonderwijs een getuigschrift.
Indien een leerling uit het gewoon lager onderwijs in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen, heeft bereikt, dan krijgt hij of zij van de klassenraad een getuigschrift basisonderwijs. 

Gelijkwaardigheidsaanvraag  De leerlingen uit het gewoon lager onderwijs met een IAC krijgen in regel het “nieuwe” getuigschrift bereikte doelen. Leerlingen uit het gewoon onderwijs met een IAC kunnen toch een volwaardig getuigschrift basisonderwijs ontvangen. Dit kan enkel indien de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.
De klassenraad behoudt finaal haar autonome beoordelingsbevoegdheid om na het oordeel omtrent de gelijkwaardigheid het getuigschrift basisonderwijs toe te kennen.

aanpassing januari 2018

Als  een klassenraad het getuigschrift basisonderwijs niet uitreikt aan een leerling, dan krijgt deze leerling een schriftelijke motivering samen met aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan.

Ze krijgen ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.

 

 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.
De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:

 • De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;
 • De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;
 • De gegevens uit het LVS;
 • Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

Beroepsprocedure

Let op:

 • wanneer we in dit punt spreken over 'dagen', bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
 • wanneer wespreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.
 1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.
 2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.  Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
 3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
 4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de beslissing.
 5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen, uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht.


Vrije Basisschool Sint Pieter Adinkerke - De Panne
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. • 058 415025 • 0496 503465

Site ontwerp en onderhoud door Bytehawk www.bytehawk.net